محصولات

محصولات ای ن شرکت شامل

لوله پلی اتیلن سایز 75
لوله پلی اتیلن سایز 75

ضخامت 6 بار الی 16 بار

لوله پلی اتیلن سایز 90
لوله پلی اتیلن سایز 90

ضخامت 5 بار الی 16 بار

لوله پلی اتیلن سایز 110
لوله پلی اتیلن سایز 110

ضخامت 5 بار الی 16 بار

لوله پلی اتیلن سایز 125
لوله پلی اتیلن سایز 125

ضخامت 5 بار الی 16 بار

لوله پلی اتیلن سایز 160
لوله پلی اتیلن سایز 160

ضخامت 4 بار الی 16 بار

لوله پلی اتیلن سایز 200
لوله پلی اتیلن سایز 200

ضخامت 4 بار الی 20 بار

لوله پلی اتیلن سایز 250
لوله پلی اتیلن سایز 250

ضخامت 4 الی 10 بار

لوله پلی اتیلن سایز 315
لوله پلی اتیلن سایز 315

ضخامت  4 بار الی 6 بار