محصولات

محصولات ای ن شرکت شامل

لوله پلی اتیلن سایز 16
لوله پلی اتیلن سایز 16

ضخامت 4 بار الی 6 بار

لوله پلی اتیلن سایز 20 لودن
لوله پلی اتیلن سایز 20 لودن

ضخامت 4 بار الی 6 بار

لوله پلی اتیلن سایز 20 هایدن
لوله پلی اتیلن سایز 20 هایدن

ضخامت 12.5 بار الی 16 بار

لوله پلی اتیلن سایز 25
لوله پلی اتیلن سایز 25

ضخامت 12.5 بار الی 16 بار

لوله پلی اتیلن سایز 32
لوله پلی اتیلن سایز 32

ضخامت 10 بار الی 16 بار

لوله پلی اتیلن سایز 40
لوله پلی اتیلن سایز 40

ضخامت 6 بار الی 16 بار

لوله پلی اتیلن سایز 50
لوله پلی اتیلن سایز 50

ضخامت 6 بار الی 16 بار

لوله پلی اتیلن سایز 63
لوله پلی اتیلن سایز 63

ضخامت 6 بار الی 16 بار